Τι είναι η Διαμεσολάβηση

Η Διαμεσολάβηση (Mediation) είναι ένας εξωδικαστικός τρόπος επίλυσης διαφορών. Λειτουργεί με επιτυχία στο εξωτερικό εδώ και δεκαετίες και συμβάλει ουσιαστικά και αποφασιστικά στην ταχεία εξωδικαστική επίλυση αστικών και εμπορικών υποθέσεων.

Στην Ελλάδα η Διαμεσολάβηση υπάγεται στις διατάξεις του νόμου 4512/2018 (Διαμεσολάβηση σε Αστικές και Εμπορικές διαφορές), που κωδικοποίησε όλα τα προηγούμενα σχετικά εθνικά και κοινοτικά νομοθετήματα, όπως την κοινοτική Οδηγία 2008/52/ΕΚ, τον ν. 3898/2010 κλπ.

Σύμφωνα με το ν. 4512/2018, ως Διαμεσολάβηση νοείται διαρθρωμένη διαδικασία ανεξαρτήτως ονομασίας, στην οποία δύο ή περισσότερα μέρη μιας διαφοράς επιχειρούν εκουσίως να επιλύσουν με συμφωνία τη διαφορά αυτή με τη βοήθεια Διαμεσολαβητή.

Στην έννοια αυτή δεν περιλαμβάνεται η απόπειρα συμβιβασμού που γίνεται από τον Ειρηνοδίκη ή το Δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης, σύμφωνα με τα άρθρα 208 επ. και 233 παράγραφος 2 ΚΠολΔ.