Σκοπός του «ΙΝΚΑΔΙΓ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» είναι η λειτουργία του ως Φορέα κατάρτισης Διαμεσολαβητών, η κατάρτιση, εκπαίδευση, επιμόρφωση και μετεκπαίδευση προσώπων, τα οποία θα δύνανται βάσει του εκάστοτε νομοθετικού καθεστώτος να προσφέρουν υπηρεσίες διαμεσολάβησης στις εγχώριες και διασυνοριακές κάθε φύσεως διαφορές.

Στους σκοπούς του «ΙΝΚΑΔΙΓ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»εντάσσονται ακόμη η έκδοση βιβλίων, μελετών, περιοδικών, η δημιουργία πολυμέσων σχετικά με τη διαμεσολάβηση, τη διαπραγμάτευση και τις εν γένει εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης διαφορών, η ενημέρωση των πολιτών, της δικηγορικής και επιχειρηματικής κοινότητας, των δικαστών, αλλά και κάθε κοινωνικής ομάδας για το ρόλο της διαμεσολάβησης, η προώθηση αυτής ως τρόπου επίλυσης διαφορών και η ανάπτυξή της στην Ελλάδα και διεθνώς.