Πρόγραμμα Βασικού Κύκλου Εκπαίδευσης

ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Διάρκεια

To«ΙΝΚΑΔΙΓ-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»διεξάγει πρόγραμμα Βασικής Εκπαίδευσης Διαμεσολαβητών συνολικής διάρκειας 10 ημερών (80 ώρες εκπαίδευσης ) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 4512/2018.

Σε ποιους απευθύνεται

Στην εκπαίδευση μπορούν να λάβουν μέρος, τόσο δικηγόροι, όσο και μη δικηγόροι,κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Πρόγραμμα σπουδών

Α. Το ελάχιστο περιεχόμενο του βασικού εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών και της εξεταστέας ύλης υποψηφίων διαμεσολαβητών, απαιτεί τουλάχιστον ογδόντα (80) ώρες διδασκαλίας και έχει ως εξής: 

• Η διαμεσολάβηση και λοιπές μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. Η εξέλιξη του θεσμού διεθνώς. 
• Η Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 
• Θεμελιώδη χαρακτηριστικά, βασικές έννοιες και αρχές, ως και ορισμός του θεσμού της διαμεσολάβησης κατά το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. 
• Θεμελιώδεις έννοιες Ιδιωτικού Δικαίου. 
• Πεδίο εφαρμογής - Προϋποθέσεις υπαγωγής διαφορών στη διαμεσολάβηση. 
• Τρόποι προσφυγής στη διαμεσολάβηση - Συμφωνία υπαγωγής στη διαμεσολάβηση - Συνέπειες. 
• Διαδικασία διεξαγωγής της διαμεσολάβησης. Στάδια. Νομικοί παραστάτες και άλλα πρόσωπα. 
• Πρακτικό διαμεσολάβησης - Εκτελεστότητα. 
• Διαμεσολαβητής - Ρόλος - Ευθύνη διαμεσολαβητή. 
• Κώδικας Πειθαρχικός και Δεοντολογίας. 
• Δεξιότητες και τεχνικές διαμεσολάβησης - Τεχνικές Διαπραγμάτευσης και Επικοινωνίας - Βασικές έννοιες της ψυχολογίας στη διαμεσολάβηση. 
• Προσομοιώσεις διαμεσολάβησης. Πρακτική Εφαρμογή αυτών. 
• Γενικό Εμπορικό Δίκαιο, Εταιρείες, Αξιόγραφα.